МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество между

Българско астронавтическо дружество и Български туристически съюз

м. февруари 2016 г., София

 

 

Българското астронавтическо дружество (БАД) и Българският туристически съюз (БТС) с настоящото споразумение под формата на Меморандум за разбирателство и сътрудничество чрез съвместни дейности, консултации и информационен обмен по въпроси от взаимен интерес, водещи до укрепването и развитието им,

 

КАТО КОНСТАТИРАТ,

че днешния свят преживява промяна в мащаб, съпоставим с този от времето на Индустриалната революция и технологиите, включително компютърната революция, променящи всеки аспект на човешкия живот, което се отразява върху услугите, пътуванията и комуникациите в национален и световен мащаб, върху разширяването на културните хоризонти на хората и променя начините, по които обществото и икономиката си взаимодействат и конкурират едни с други, и

 

КАТО ПРИЗНАВАТ

съответните отговорности и задължения на двете страни като национално отговорни организации регистрирани по ЗЮЛНЦ,

 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Двете страни възнамеряват да си сътрудничат при надлежно съблюдаване на съответните им компетенции за укрепване и по-нататъшно развитие на Българското и Европейското обществено пространство особено по отношение на програмите за развитие на гражданското общество, обучението и мобилността на своите членове, организационните си структури, реализацията на съвместни проекти с висок коефициент на обществен интерес, умножаване на интелектуалната собственост и международното сътрудничество. За тази цел те могат да развиват съвместни дейности и реализират съвместни проекти.

2. Двете страни възнамеряват да си сътрудничат при надлежно съблюдаване на съответните им компетенции в доразвиването и прилагането на Европейската стратегия в областта на ученето през цял живот, практики на неформално обучение, дейности по опазване на природата и развитие на  екологично контролирани райони, създаване и развитие на методи и средства за обучение и възпитаване на младежи в областите им на компетентност. За тази цел те могат да развиват съвместни дейности и проекти.

3. При надлежно съблюдаване на съответните им компетенции, институционална структура и рамки за действие, двете страни взаимно ще се информират и консултират по целесъобразност по въпроси от взаимен интерес особено по отношение на укрепването и по-нататъшното развитие на теорията и практиката на използването и контрола на природни и рекреационни ресурси, културно-исторически паметници за нуждите на туризма, туристическите спортове,  промотиране на многообразието в историята и културата в България и в рамките на Европейското културно наследство и Движението "100 Национални туристически обекта в България", включително чрез техни контакти с държави, които не членуват в Европейския съюз.

4. Двете страни вънамеряват с общи усилия да развиват експертния капацитет с цел адаптиране към настоящите предизвикателства на обществения живот, свързани с навлизането на дигитални технологии и необходимост от достигане на знанията до нови аудитории, както и да разширят взаимоотношенията си с най-широка публика. Тези предизвикателства се отчитат от Европейската комисия в Програма „Креативна Европа 2014-2020”, в която Комисията изрично подчертава необходимостта от стимулиране на вътренационалното и международното сътрудничество и обмена на знания за ускоряване процеса на изграждане на капацитет в общокултурния сектор на отделната държава.

5. Признавайки значението на общочовешката култура в областта на изучаването на Космоса и космонавтиката за насърчаване на иновациите и растежа в българското общество, двете страни се задължават да стимулират обмен на научни и културни достижения в тази област с цел укрепване на двустранните отношения и повишаване на общата култура на своите членове, като се обърне особено внимание на децата и младежите.

6.  Двете страни в допълнение към общите изисквания на настоящия Меморандум могат да привличат и общуват с партньорски организации, които трябва да бъдат публични институции, културни институти и организации с идеална цел (неправителствени организации в обществена полза и такива извършващи стопанска дейност), регистрирани в България.

7. Двете страни ще създадат звена за контакт и комуникационни механизми за постигане на целта, предвидена в настоящия меморандум за разбирателство.

8. Двете страни ще осъществяват ежегодни срещи за преглед на напредъка по основните направления на взаимодействие и за обсъждане на допълнителни начини за подобряване на взаимното сътрудничество, включително чрез участие в съвместни проекти или за изясняване на потенциални съвместни действия.

9. Българското астронавтическо дружество и Българският туристически съюз се задължават ежегодно да изготвят конкретен план за съвместна дейност и работа по проекти.

 

Настоящият Меморандум за разбирателство е подписан в два оригинални екземпляра на български език от председателите на двете организации, по един за всяка от страните.

 

         Председател на БАД:                                                                                     Председател на БТС:

 

        чл.-кор. проф. дтн Петър Гецов                                                                     доц. д-р Алексей Стоев

 

  


начало 1