БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Основните цели на сдружението (Чл.5 от Устава) са да спомага за развитието на космическите и авиационни изследвания и приложните им дейности /наричани за краткост космонавтика/

Сдружението постига своите цели като (Чл. 6 от Устава):

       а/ спомага за развитието на изследването на космическото  пространство и при определени условия взема инициатива да предлага, участва или реализира космически проекти, осъществявайки научно-технически, приложни и организационни дейности както на   договорно-обществени, така и на договорно-организационни начала;

   б/ генерира, събира, обработва и разпространява научно-техническа и друга информация за космонавтиката и свързаните с нея области, адаптира и популяризира тази информация за разпространение на научни знания, посредством просветни и образователни форми;

      в/ развива космическия технологичен трансфер, осъществява разнообразни приложни проучвания;

     г/ разпространява сведения за космическите научно-технически резултати и постижение; привлича младежите към съвременните научно-технически области, свързани с космонавтиката чрез курсове, школи, лектории и други форми; спомага за преквалифицирането на заинтересованите и насочването им към модерните научно-технически и производствени направления;

    д/ защитава интересите на членовете си, осигурява творчески фондове за издигане престижа и за подобряване на материалното и обществено положение на космическите специалисти, членуващи в БАД;

   е/ сътрудничество с академии, университети, институти и сродни организации в страната и чужбина.


начало 1