БАД лого   БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО
П Л А Н
з а   д е й н о с т т а   п р е з   2017 г.


1.            Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД (Плевен, Смолян, Ямбол) и създаване на нови структури. Посещение на клонове на БАД в страната от членове на УС. – отговорници П.Гецов и членовете на УС (целогодишно).

2.            Честване на 80-годишнината на Валентина Терешкова, първата жена-космонавт (6 март 2016 г., съвместно с РКИЦ).

3.              Участие на БАД в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката и поднасяне на цветя пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София на 12 април 2017 г..

4.              Честване в рамките на “Седмицата на космоса” на 60-годишнината от извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята и началото на космическата ера (4-10 октомври 2017 г.).

5.                 Честване на „България  45 години космическа държава” (1 декември 2017 г.).

6.            Честване на 60-годишнината от създаване на БАД (08 декември 2017 г.).

7.                 Участие в подготовката и провеждането на конференцията “Космос, екология, сигурност” (октомври, ноември 2017 г.).

8.        Организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти: - Детски научен център „Музейко”- София; - за астрономически наблюдения; - по космически проекти; - организиране на национални и регионални състезания и олимпиади; - конкурси и викторини за деца и ученици, вкл. два национални конкурса: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „Еврика” в София; „Космическите отпадъци – от проблема към решението”, 8-9.04-2017, Варна.

9.               Работа с училищата от район "Искър".

10.             Съдействие за изграждане на изложбена зала в Стара Загора.

11.            Организиране на посещение на СОК „Камчия”.

12.           Честване на годишнини на основоположниците на теоретичната и практическата космонавтиката: 160 г. от рождението на Константин Циолковски (17 септември 1857 г.) и 110 г. от рождението на Сергей Корольов (12 януари 1907 г.) – съвместно с РКИЦ

13.             Честване на 100 години от рождението на проф. Иван Ночев, виден авиокосмически инженер и изобретател, работил по програмата на НАСА.

14.           Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД: о.р. п-к Иван Петков Иванов, Ангел Димитров, председател на КРК, Надка Данкова, председател на клон Троян.

15.           Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията.

16.            Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни форуми по космически съобщени

17.           Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитие на космонавтиката в България.

18.          Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните.

19.           Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др. – целогодишно

20.           Участие на БАД, чрез неговите членове в клонове и секции, в проекти и договори.

21.            Сътрудничество с академии, университети и институти.

22.             Издателска и рекламна дейност.

23.             Актуализиране на брошурата „60 години БАД”.

24.            Поддържане на Интернет страницата на БАД. – целогодишно.

    

начало 1