БАД лого   БЪЛГАРСКО  АСТРОНАВТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО
П Л А Н

з а   д е й н о с т т а   п р е з   2018 г.

1.    Работа по възобновяване дейността на бивши клонове на БАД (Плевен, Смолян, Ямбол) и създаване на нови структури. Посещение на клонове на БАД в страната от членове на УС.
2.    Участие на БАД в честванията на Международния ден на авиацията и космонавтиката и поднасяне на цветя пред барелефа на Юрий Гагарин в 138 СОУ в София.
3.    Честване на 30 години от изпълнението на Програмата „Шипка” и от полета на втория български космонавт Александър Александров (7-9 юни 2018 г.).
4.    Участие в подготовката и провеждането на конференцията “Космос, екология, сигурност” (7-9 ноември 2018 г.).
5.    Организиране на образователни и научни програми с деца, ученици и студенти:
        - Детски научен център „Музейко”- София;
        - за астрономически наблюдения;
        - по космически проекти;
        - организиране на национални и регионални състезания и олимпиади;
        - конкурси и викторини за деца и ученици, вкл. два национални конкурса: „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация                     „Еврика” в София.
6.    Превеждане на мероприятия в рамките на инициативата „Космическо училище“.
7.    Съдействие за изграждане на изложбена зала в Стара Загора.
8.    Организиране на посещение на СОК „Камчия”.
9.    Отбелязване на кръгли годишнини на дългогодишни заслужили членове на БАД.
10.    Участие на БАД в мероприятията на Клуба на авиацията.
11.    Участие на членове на секция „Космически съобщения” на БАД в международни форуми по космически съобщения.
12.    Отбелязване чрез публикации на приноса на известни български учени за развитие на космонавтиката в България.
13.    Популяризиране на постиженията на България в областта на авиацията и космонавтиката и заслугите на ветераните.
14.    Образователни и научни програми, конференции, семинари, лектории и др.
15.    Участие на БАД, чрез неговите членове в клонове и секции, в проекти и договори.
16.    Сътрудничество с академии, университети и институти.
17.    Издателска и рекламна дейност.
18.    Поддържане на Интернет страницата на БАД.

начало 1