УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РАДИОРЕЛЕЙНИ И СПЪТНИКОВИ ЛИНИИ И СИСТЕМИ 
 
1. Проектиране на радиорелейни линии и мрежи, цифрови и аналогови, в честотните обхвати над 1 GHz,

 с извършване на необходимите анализи при използване на доказано в практиката програмно обезпечаване,
 собствена разработка, включително :

      - избор на оптимална конфигурация на свързаността в радиорелейната линия или мрежа в градски условия

     - избор на оптимална конфигурация на свързаността в радиорелейната линия или мрежа в извънградски условия

       и предложение за подходящи честотни обхвати;

      - заснемане на профили на радиорелейни трасета и анализ на радиовидимостта с определяне на оптималните височини на радиорелейните антени;

      - енергетичен анализ на радиорелейни линии, в резултат на който се определят параметрите на радиорелейните съоръжения и изпълнението на нормите за готовност на линията и качество на връзките от Препоръките на ITU-R, с отчитане влиянието на релефа и местните климатични особености (рефракция и дъжд);

      - разработка на радиочестотен план на радиорелейна линия или мрежа с отчитане влиянието на други радиорелейни линии;

      - разработка на технически изисквания за провеждане на търг за избор на доставчик на радиорелейни съоръжения и свързаните услуги, включително обективна оценка на офертите и обосновано предложение за най-изгодните оферти.

2. Дейности при проектиране и изграждане на земни станции от спътникови системи,

         включително :

          - предложения за избор на спътников оператор и спътник в зависимост от желаната услуга(и);

  - енергетичен анализ на линиите "земна станция - спътник" и "спътник - земна станция" и определяне на оптималните параметри на земната станция(и);

         - определяне на площадка за земна станция с отчитане на всички фактори и изисквания;

- анализ на зоните на вероятни смущения и хигиенно-защитната зона около антената на земна станция
в съответствие
с международните препоръки и вътрешните законови разпоредби;

- разработка на на технически изисквания за провеждане на търг за избор на доставчик на съоръжения за земни станции от спътникови системи и свързаните с изграждането им услуги.

3.  Дейности в специфични области, свързани с антени, излъчване и разпространение на електромагнитни вълни.

 Например анализ на хигиенно-защитната зона около антена на радиопредавателна станция в съответствие с вътрешните законови разпоредби и изготвяне на Доклад за предварителен санитарен контрол около излъчващи обекти.

За справки:
ст.н.с. инж. Елисавета Александрова
E-mail:
eli_alexandr@yahoo.com
GSM: 0887 994 773