БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

  Клонове, секции и клубове

КЛОНОВЕ

София
(клон ИКИТ-БАН) - доц. Пламен Ангелов; сл. тел.: 02 979 34 51, pangelov@bas.bg

Пловдив - доц. Светлозар Асенов

Варна - инж. Иван Иванов

Стара Загора
- доц. Алексей Стоев

Троян
- физ. Надка Данкова (Иванова); д. тел.: 0670 25810, nadka_astronomy@abv.bg; http://astrofoto.hit.bg

Ямбол - доц. Нискинов

СЕКЦИИ

Космически съобщения (София)
- ст.н.с.инж. Елисавета Александрова; д. тел.: 02 588143, e_alexandr@mail.bg

История на космонавтиката и авиацията (София) - инж. Никола Николов; д. тел.: 02 8727467

КЛУБОВЕ

Авиация
- инж. Иван Филипов; д. тел.: 02 8757777, ivfi@abv.bg

Велико Търново - Тодор Дочев

 

начало